Aby zapewnić jak najlepszą jakość korzystania z Internetu, posługujemy się plikami cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas informacji związanych z plikami cookie zgodnie z naszą Polityka prywatności.

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISUSysmex Academy OnlineI. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Sysmex Academy Online (dalej zwany również: „SAO” lub „Serwis”).

2. Administratorem Serwisu jest firma Sysmex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000233404, NIP 522-27-72-467; REGON: 140105414, adres strony internetowej: www.sysmex.pl, e-mail: info@sysmex.pl (dalej również: „Administrator”).

3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

4. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym www.pl.sysmex-academy.com

5. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady.


§2
Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia oznaczają::

1. Administrator - Sysmex Polska - właściciel Serwisu www.pl.sysmex-academy.com Formularz Rejestracyjny - wniosek, który wypełnia osoba fizyczna podczas procesu rejestracji, ustalony przez Administratora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez osobę fizyczną stanowi wniosek o przyjęcie do Serwisu.

2. Hasło - ciąg znaków, generowany przez system i przesyłany pocztą elektroniczną do Użytkownika. Hasło może być dowolnie modyfikowane przez Użytkownika.

3. Login - identyfikator, czyli adres email Użytkownika.

4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu i hasła.

5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w oparciu o Regulamin.

6. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.


II. Zasady korzystania z Serwisu Sysmex Academy Online

§3

1. Korzystanie z Serwisu SAO jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
3. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
5. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
6. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) poprawnie wypełni Formularz rejestracyjny i dokona weryfikacji Profilu po rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej;
7. Każda osoba fizyczna, spełanijąca ww. warunki może założyć tylko jeden Profil w Serwisie.
8. Użytkownik powinien informować Administratora o każdej zmianie danych przekazanych w trakcie rejestracji.
9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§4

1. Korzystanie z zasobów Serwisu możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu.
2. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
a) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i jego wysłanie drogą elektroniczną do Administratora;
b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;
c) Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma możliwość, po zalogowaniu, edycji swoich danych oraz rezygnacji w dowolnym czasie z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie Profilu.
3. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu poprzez usunięcie Profilu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy powziął wiarygodną wiadomość, że utworzony Profil jest niezgodny z deklarowanymi przez Użytkownika danymi lub intencjami.

III. Formularz rejestracyjny

§ 5
1. Każdy zainteresowany korzystaniem z Serwisu SAO zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego:
2. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych w Formularzu Rejestracyjnym może różnić się w zależności od statusu Użytkownika.
3. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego Administrator przesyła na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, wiadomość z informacją o sposobie dokonania pełnej aktywacji i przyznaniu indywidualnego Profilu w Serwisie (dalej: „Profil”). Po dokonaniu aktywacji użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu SAO.
4. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Użytkownik Serwisu ma dostęp do swojego Profilu z poziomu logowania do Serwisu.
5. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

IV. Zakres świadczonych usług
§6
1. W ramach Serwisu My Sysmex Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do informacji zamieszczanych w Serwisie.
2. Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Serwisu:
a. Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz],
b. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic), Windows 8 oraz Windows 10
c. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym,
d. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
e. Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024],
f. Mysz,
g. Klawiatura,
h. MS Internet Explorer 7.0 lub Firefox 3.0.