We use cookies to give you the best online experience. By using our website, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISUSysmex Academy OnlineI. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Sysmex Academy Online (dalej zwany również: „SAO” lub „Serwis”).

2. Administratorem Serwisu jest firma Sysmex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000233404, NIP 522-27-72-467; REGON: 140105414, adres strony internetowej: www.sysmex.pl, e-mail: info@sysmex.pl (dalej również: „Administrator”).

3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

4. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym www.pl.sysmex-academy.com

5. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady.


§2
Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia oznaczają::

1. Administrator - Sysmex Polska - właściciel Serwisu www.pl.sysmex-academy.com Formularz Rejestracyjny - wniosek, który wypełnia osoba fizyczna podczas procesu rejestracji, ustalony przez Administratora, dostępny w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez osobę fizyczną stanowi wniosek o przyjęcie do Serwisu.

2. Hasło - ciąg znaków, generowany przez system i przesyłany pocztą elektroniczną do Użytkownika. Hasło może być dowolnie modyfikowane przez Użytkownika.

3. Login - identyfikator, czyli adres email Użytkownika.

4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu i hasła.

5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w oparciu o Regulamin.

6. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.


II. Zasady korzystania z Serwisu Sysmex Academy Online

§3

1. Korzystanie z Serwisu SAO jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
3. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
5. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
6. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) poprawnie wypełni Formularz rejestracyjny i dokona weryfikacji Profilu po rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej;
7. Każda osoba fizyczna, spełanijąca ww. warunki może założyć tylko jeden Profil w Serwisie.
8. Użytkownik powinien informować Administratora o każdej zmianie danych przekazanych w trakcie rejestracji.
9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§4

1. Korzystanie z zasobów Serwisu możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu.
2. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
a) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i jego wysłanie drogą elektroniczną do Administratora;
b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;
c) Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma możliwość, po zalogowaniu, edycji swoich danych oraz rezygnacji w dowolnym czasie z korzystania z Serwisu poprzez usunięcie Profilu.
3. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu poprzez usunięcie Profilu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy powziął wiarygodną wiadomość, że utworzony Profil jest niezgodny z deklarowanymi przez Użytkownika danymi lub intencjami.

III. Formularz rejestracyjny

§ 5
1. Każdy zainteresowany korzystaniem z Serwisu SAO zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego:
2. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych w Formularzu Rejestracyjnym może różnić się w zależności od statusu Użytkownika.
3. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego Administrator przesyła na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, wiadomość z informacją o sposobie dokonania pełnej aktywacji i przyznaniu indywidualnego Profilu w Serwisie (dalej: „Profil”). Po dokonaniu aktywacji użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu SAO.
4. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Użytkownik Serwisu ma dostęp do swojego Profilu z poziomu logowania do Serwisu.
5. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

IV. Zakres świadczonych usług
§6
1. W ramach Serwisu My Sysmex Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do informacji zamieszczanych w Serwisie.
2. Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Serwisu:
a. Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz],
b. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic), Windows 8 oraz Windows 10
c. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym,
d. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
e. Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024],
f. Mysz,
g. Klawiatura,
h. MS Internet Explorer 7.0 lub Firefox 3.0.

V. Dane osobowe oraz Polityka Prywatności

§8

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu SAO jest Sysmex Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000233404, NIP 522-27-72-467; REGON: 140105414.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 t.j.), w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
a. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług, w tym informowania o produktach i usługach Sysmex Polska Sp. z o. o.
b. świadczenia Usługi Newsletter na zasadach określonych w §7.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania.
5. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądania udzielenia takich informacji oraz będą legitymowały się odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
7. Serwis SAO wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do właściwego funkcjonowania Profilu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Profilu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
8. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji plików cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Profilu może być niemożliwe.
9. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

VI. Zobowiązania i Odpowiedzialność Administratora

§9
Sysmex Polska Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie najkrótszym czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
§10
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły na skutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec.
2. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
3. Następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Prawidłowość danych podanych przez Użytkowników w trakcie procesu rejestracji

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.